Thông báo đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 2 năm học 2023-2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Thông tin Đào tạo > Đăng ký môn học > Thông báo đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 2 năm học 2023-2024
  1. Nội dung thông báo:
    Xem tại đây
  2. Đơn đăng ký học lại:
    Tải đơn

    Trên đây là thông báo của phòng Đào tạo – Khảo thí về việc đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao Đẳng và Đại Học đợt 2 năm học 2023-2024. Đề nghị sinh viên các khóa nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

Leave a Reply