Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Đào tạo – Khảo thí có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng công tác quản lý về các lĩnh vực đào tạo và khảo thí:

a. Về quản lý công tác đào tạo

 • Xây dựng, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo các hệ đại học, cao đẳng chính quy, không chính quy và hệ liên thông;
 • Làm đầu mối tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường. Tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo giữa trường với các địa phương;
  – Phối hợp với các khoa và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của trường;
 • Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hiệu quả phòng học, giảng đường;
 • Lập đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hàng năm, bao gồm: xây dựng kết hoạch, tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi và triệu tập thí sinh trúng tuyển. Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển hệ, chuyển trường, du học;
 • Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên các hệ đào tạo. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường;
 • Làm thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi học phần, Thi tốt nghiệp, Khoa học;
 • Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản… liên quan đến công tác đào tạo. Xác minh và cấp phó bản các văn bằng, chứng chỉ. Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị;
 • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường. Cập nhật kịp thời các thông tin liên quan trên trang thông tin điện tử của trường;
 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên triển khai thực hiện các công tác liên quan đến sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị;
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

b. Về quản lý công tác khảo thí

 • Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện;
 • Chỉ đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo;
 • Tổ chức xây dựng, quản lý quy trình và công cụ đánh giá đào tạo phù hợp; tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, chuyên đề;
 • Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; giải quyết các tồn tại vướng mắc về công tác phúc khảo bài thi;
 • Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.