Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo – Khảo thí gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và viên chức.

Thông tin nhân sự Phòng Đào tạo – Khảo thí

STT Viên chức Chức vụ Email
1 TS. Ngô Hữu Phúc Phó Trưởng phòng PT phuchn@upes.edu.vn
2 Ths. Nguyễn Bảo Thư Phó Trưởng phòng thubn@upes.edu.vn
3 Ths. Nguyễn Hữu Tín Giảng viên tinhn@upes.edu.vn
4 Lê Thị Yến Thảo Chuyên viên thaoytl@upes.edu.vn
5 Nguyễn Yến Thu Chuyên viên thuyn@upes.edu.vn
6 Ths. Kiều Thị Thu Thúy Chuyên viên thuyttk@upes.edu.vn