Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao Đẳng, Đại học Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Vừa làm vừa học hè 2024 _ Đợt 01 cập nhật ngày 31/05/2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Thông tin Đào tạo > Thời khóa biểu > TKB Học kỳ phụ > Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao Đẳng, Đại học Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Vừa làm vừa học hè 2024 _ Đợt 01 cập nhật ngày 31/05/2024

Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao đẳng, Đại học chính quy, VLVH, Liên thông VLVH hè 2024- Đợt 1:
Xem tại đây

Leave a Reply