Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2023 – 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Giáo dục Quốc phòng - An ninh > Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2023 – 2024
 1. Đối tượng sinh viên:
  + Đại học khóa 18 hình thức chính quy
  + Đại học khóa 07 hình thức vừa làm vừa học
  + Các khóa chưa tham gia học tập học phần GDQP&AN
 2. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2024
  (Sau thời gian trên phòng Đào tạo – Khảo thí sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung)
 3. Link đăng ký: Nhấn tại đây

Lưu ý: Sinh viên chỉ tiến hành đăng ký thông tin cá nhân sau khi đã đóng học phí theo Thông báo số 02/TB-ĐT-KT ngày 15/03/2024 của phòng Đào tạo – Khảo thí về việc Thông báo triển khai học tập học phần Giáo dục Qnốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024 (mục 5).

Trân trọng./.

Leave a Reply