Thời khóa biểu học kì II khóa Đại học 07 hệ VLVH năm học 2023 – 2024 cập nhật ngày 19/04/2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Thông tin Đào tạo > Thời khóa biểu > TKB Đại học VLVH > Thời khóa biểu học kì II khóa Đại học 07 hệ VLVH năm học 2023 – 2024 cập nhật ngày 19/04/2024
  • Thời khóa biểu học kì II năm học 2023 – 2024 khóa Đại học 07 A, B, C, D, E hệ VLVH cập nhật ngày 19/04/2024 – Xem tại đây
  • Thời khóa biểu học kì II năm học 2023 – 2024 khóa Đại học 07 H hệ VLVH cập nhật ngày 19/04/2024 – Xem tại đây

Leave a Reply