TKB Học kỳ phụ

Category

Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao Đẳng, Đại học Chính quy, Vừa làm Vừa học, Liên thông Vừa làm Vừa học hè 2024 _ Đợt 02 cập nhật ngày 01/07/2024

Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao Đẳng, Đại học Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Vừa làm vừa học hè 2024 _ Đợt 02: Xem tại đây
Read More

Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao Đẳng, Đại học Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên thông Vừa làm vừa học hè 2024 _ Đợt 01 cập nhật ngày 31/05/2024

Thời khóa biểu học kỳ phụ các khóa Cao đẳng, Đại học chính quy, VLVH, Liên thông VLVH hè 2024- Đợt 1: Xem tại đây
Read More